ข่าวสารและกิจกรรม

5 เทศบาลและบริษัท KKTS ประชุมติดตามความคืบหน้า LRT

  วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุดรตันติสุนทร ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแ […]

ภาพการจดทะเบียนบริษัท KKTS (24 มีนาคม 2560)

ภารกิจของ KKTS

ระบบขนส่งสาธารณะ

จัดทำและบริหารโครงการระบบขนส่งในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

จัดทำและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และต่อเนื่องกับระบบขนส่งให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์

ควบคุม และกำกับดูแล

ดูแลการดำเนินงานของคู่สัญญาต่างๆ การเดินรถ งานซ่อมบำรุง งานบริการ และงานพัฒนาเชิงพาณิชย์