เกี่ยวกับบริษัท

โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่1)
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS)

ความเป็นมาของบริษัท : การดำเนินงานของบริษัทฯ เกิดจากโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสาย เหนือ-ใต้ ต้นแบบเมืองในภูมิภาคระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร เริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนรูปแบบการเดินทางในชีวิตประจำวันให้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเดินทางด้วยรถสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถสองแถว รถยนต์ส่วนบุคคล และเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการในรูปแบบระบบขนส่งมวลชนของเมืองในภูมิภาค พร้อมกับการพัฒนาเมืองโดยมีระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ (Transit Oriented Development) โครงการต้นแบบโดยจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

          แนวทางการดำเนินการออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมืองโครงการนี้ ได้ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลท่าพระ ชุมชนโดยรอบ และ สถาบันวิจัยภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ได้จัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ

          ทั้งนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติในหลักการและให้ความเห็นชอบ ให้ดำเนินการโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมืองและการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างเมืองอย่างนำสมัยและยั่งยืน ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญและเทศบาลตำบลท่าพระ จัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อดำเนินการระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น โครงการขอนแก่นSmart City (ระยะที่ 1) ทั้งนี้เทศบาลทั้ง 5 เทศบาลดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการข้างต้น