ติดต่อเรา

บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด
ภายในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

043-202-836
043-202-836
info@kkts.co.th