5 เทศบาลและบ.KKTS ประชุมติดตามขนส่งมวลชนรางเบา

คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ 4 เทศบาล และบริษัท KKTS และตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 11.0 0 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง และนายศุภวัตร นามสาขา นิติกรชำนาญการ ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารเทศบาลอีก 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลสำราญ และ ผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด Khon Kaen Transit System CO.,Ltd. (KKTS) ตลอดจนนายเรืองระวี จันพรหม ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร

โดยที่ประชุมในวันนี้มีมติที่ประชุม คือ

  1. ให้เทศบาล ทั้ง 5 แห่ง ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล และมติของสภาเทศบาลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ เพื่อให้มีโครงสร้างที่มีรูปแบบเดียวกันและมีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  2. ให้เทศบาล ทั้ง 5 แห่ง ตรวจสอบ TOR ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ เพื่อความเรียบร้อยและถูกต้อง
    ทั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามลำดับต่อไป ซึ่งจะได้นำเสนอรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง