5 เทศบาล ร่วม KKTS และวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น หารือความคืบหน้า LRT

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) โดยเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี ตัวแทนจาก 5 เทศบาล ได้แก่ นายวิทิต ทองโสภิต นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า, นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ, นายอุดม กุลกั้ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ , นายนิคม พรมภักดี ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ, นายศุกล สุยัคกุล ผอ.ฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองศิลา และ บริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) นำโดย พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร และได้รับเกียรติจากผู้บริหารวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มข. รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี , อาจารย์ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยมี ปลัดเทศบาลนคร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 

 

ทั้งนี้ การประชุมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา(LRT) ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด เช่น การร่างระเบียบ แนวทางในการลงทุน การทำroad map การดำเนินงาน จนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง หลังจากโครงการได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งโครงการระบบขนส่งมวลชนรางเบาของจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นต้นแบบแห่งแรกในภูมิภาค และเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมแห่งแรกของประเทศไทย