วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

KKTS เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการระบบขนส่ง ทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนระบบให้มีประสิทธิภาพเป็นเลิศในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดขอนแก่น และเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

 1. จัดทำ ดำเนินการ และบริหารโครงการระบบขนส่งในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
 2. จัดทำ ดำเนินการ และบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และต่อเนื่องกับระบบขนส่ง
  ให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์
 3. ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงานของคู่สัญญาผู้รับจ้างโครงสร้าง งานปฏิบัติการเดินรถ งานซ่อมบำรุง งานบริการ และงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญา โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย สะดวก และตรงเวลา

นโยบาย

การดำเนินงานของ KKTS มีผู้ถือหุ้นหลักที่ประกอบด้วย 5 เทศบาลคือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลกิจการของ KKTS ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท ตามอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานไว้ดังนี้

 1. การดำเนินงานทั้งปวงต่อประชาชน คู่ค้า และพนักงาน จะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 2. ให้เร่งรัดดำเนินการโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ และการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการได้ตามแผนงาน
 3. ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ เพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ดำเนินการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
 5. ให้ความสำคัญและดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการจดจำของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นผู้ใช้บริการต่อไป
 6. ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานปฏิบัติการเดินรถ งานซ่อมบำรุง และการให้บริการประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการเพื่อให้เกิดการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน