ปฐมฤกษ์ การประชุมบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด

 

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม อุดร ตันติสุนธร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา นางสาวฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมด้วย รวมไปถึงคณะผู้สังเกตุการณ์จากสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. นำโดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี และอาจารย์ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

ซึ่งการประชุมในครั้งแรกนี้จะเป็นร่วมพิจารณาการแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ซึ่ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ได้แก่ พลตรี ชาติชาย ประดิษพงษ์ และ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ได้แก่ 1.นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ 2.นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ 3.นายสามารถ อังวราวงศ์ 4.นายปัญญา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย จากนั้นจะเป็นการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ต่อไป