KKTS ประชุมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (LRT) สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

 

 

โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มณฑลทหารบกที่ 23 ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทางหลวงที่ 7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตามที่บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) ได้ขออนุมัติการจดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเตรียมการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 1. คณะทำงานด้านการศึกษาแนวทางกรขอใช้พื้นที่ฯ (ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น) 2. คณะทำงานจัดตั้งบริษัทจำกัด (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น) 3. คณะทำงานขอใช้พื้นที่เกาะกลางและไหล่ทาง ของถนนมิตรภาพ (สำนักงานทางหลวงที่7) 4. คณะทำงานออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น/ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร กำหนดหลักการ แผนการดำเนินการต่อไป